Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door www.MY-STNG.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door www.MY-STNG.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. www.MY-STNG.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door www.MY-STNG.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

 1. www.MY-STNG.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. www.MY-STNG.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft www.MY-STNG.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. www.MY-STNG.nl kan de overeengekomen prijs laag houden door het ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden. Door het aangaan van deze overeenkomst (door de aankoop van goederen dan wel de aanmelding voor de nieuwsbrief), geeft u www.MY-STNG.nl expliciet het recht uw gegevens te delen met andere webwinkels en online verkoop concepten.

Artikel 4. Levertijd en Levering

 1. Alle door www.MY-STNG.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan www.MY-STNG.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient www.MY-STNG.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door www.MY-STNG.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval www.MY-STNG.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van www.MY-STNG.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 40 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan www.MY-STNG.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 5. www.MY-STNG.nl bezorgd al haar producten in Nederland en Belgie per post. www.MY-STNG.nl. bezorgd boxsprings met haar eigen bezorgservice in Nederland en België met uitzondering van de waddeneilanden. Bezorgen op de waddeneilanden is enkel mogelijk tegen het uitzonderlijke verzendtarief van + €185,-.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Van wegen de snel wisselende collecties en partijaanbiedingen, kan de kleur of motief op getoonde foto enigszins afwijken van het te leveren product.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MY-STNG zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal MY-STNG de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MY-STNG daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal MY-STNG geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MY-STNG kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft MY-STNG naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 2. De vorderingen van MY-STNG op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan MY-STNG ter kennis gekomen omstandigheden MY-STNG goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien MY-STNG de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is MY-STNG bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van MY-STNG schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product(dagaanbieding) heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MY-STNG te ontbinden. De klant dient hiervoor een goede reden op te geven, zulks ter beoordeling aan MY-STNG.
 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan MY-STNG te melden. De klant dient het product – na overleg met MY-STNG – te sturen naar een door MY-STNG vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met MY-STNG ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MY-STNG deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MY-STNG het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. MY-STNG behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MY-STNG of de leverancier van het product) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MY-STNG schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MY-STNG de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MY-STNG heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 5. Indien de klant wenst het bestelde product te willen retourneren zijn de kosten van het retour zenden voor de klant. MY-STNG zal na ontvangst van de geretourneerde producten, binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag crediteren.

Artikel 7.1.2. Afkoelingsperiode Boxspring

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MY-STNG te ontbinden.

U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk vooraf (via e-mail, brief of fax) aan ons te melden.

Wij zullen dan contact met u opnemen over de retourzending. Het product dient uiterlijk de 14de werkdag na ontvangst weer in ons bezit te zijn door het terug te sturen of af te laten halen naar MY-STNG.

U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat de overeenkomst met MY-STNG hebt herroepen, zullen wij binnen 30 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terugbetalen.

Om een beroep te kunnen doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:

 

 1. De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn.
 2. Er is niets veranderd aan de geleverde goederen.
 3. De verpakking mag niet geopend zijn, het product niet gebruikt en de verzegeling van de verpakking intact.
 4. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bijgevoegd te worden in de retourzending.
 5. Dekbedden, hoofdkussens en andere hygiëne artikelen kunnen helaas niet geruild worden.
 6. MY-STNG behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.
 7. Indien een product geretourneerd wordt dat niet aan deze eisen voldoet zult u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden.
 8. MY-STNG behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het niet voldoen aan bovenstaande eisen in te houden op de creditering.

De afkoelingsperiode boxspring geldt niet voor producten die:

 1. Speciaal voor u gemaakt zijn, zoals bedden waar u zelf de maat, kleur en andere opties uitzoekt.
 2. Eenmalige aanbiedingen zoals showroommodellen.

Artikel 8. Uitvoering

 1. MY-STNG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MY-STNG, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van het bestelde product(actie van de dag) uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de Afnemer een factuur van MY-STNG niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van MY-STNG op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7
 2. In geval door MY-STNG aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van MY-STNG tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van MY-STNG, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens MY-STNG heeft voldaan.
 3. Ingeval MY-STNG de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MY-STNG op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien MY-STNGl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MY-STNG als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 3. MY-STNG zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MY-STNG.
 2. Indien een klacht gegrond is zal MY-STNG de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van MY-STNG. Schade voor MY-STNG welke voortvloeit uit openbare commucatie kan op de veroorzaker verhaald worden.

 Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen MY-STNG en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.